Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента
SharePoint

Землячество вьетнамских студентов в РЭУ

В этом году состоялось очередное собрание Землячества вьетнамских студентов в РЭУ, председателем землячества в РЭУ был выбрал Чан Дык Тунг, аспирант кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Г.В. Плеханова. Чан Дык Тунг живет в России уже более 10 лет, с красным дипломом окончил бакалавриат и магистратуру. Вьетнамские студенты активно участвуют в мероприятиях РЭУ, вносят свой вклад в развитие международной деятельности и укрепление российско-вьетнамской дружбы.


12345.jpg  1234.jpg


The Association of Vietnamese students at Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

This year there was an annual regular meeting of the Association of Vietnamese students at Plekhanov Russian University of Economics (PRUE). Chan Duc Tung, a postgraduate student of the PRUE Department of Financial Markets was elected as the chairman of the community.  Tran Duc Tung has been living in Russia for over 10 years, and graduated with honors from bachelor's and master's degrees.  Vietnamese students actively participate in PRUE events, contribute to the development of international activities and the strengthening of Russian-Vietnamese friendship.Hội lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V Plekhanov

Năm nay, tại trường Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V Plekhanov đã tổ chức buổi họp mặt thường niên của Hội Lưu học sinh Việt Nam tại trường. Trần Đức Tùng - Nghiên cứu sinh khoa "Thị trường tài chính" thuộc trường Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V Plekhanov được bầu làm Đơn vị trưởng Hội lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V Plekhanov. Trần Đức Tùng hiện đã sống ở Nga hơn 10 năm, tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ loại xuất sắc. Sinh viên Việt Nam được nhà trường đánh giá cao vì những đóng góp tích cực trong các hoạt động và trong phát triển chung của các hoạt động quốc tế nhà trường nhằm thúc đẩy tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Nga.