Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента
SharePoint
 

РЭУ им. Г.В. Плеханова вошел в список победителей государственной программы академического лидерства “Приоритет 2030”

Приоритет 2030.jpg

РЭУ им. Г.В. Плеханова вошел в список победителей государственной программы академического лидерства "Приоритет 2030". Программа «Приоритет 2030» — это меры по поддержке российских университетов для создания нового научного знания, технологий и разработок, которые будут внедрены в российскую экономику и социальную сферу. Заявку на участие подавал 191 вуз, в итоговый список вошли лишь 106. РЭУ им. Г.В. Плеханова в том числе. Отобранные в программу "Приоритет 2030" вузы, получат грант в размере 100 млн рублей. Среди победителей — 80 университетов, подведомственных Минобрнауки РФ. Остальные вузы — это учреждения Министерства здравоохранения, Министерства культуры, Министерства сельского хозяйства, Министерства иностранных дел. «Реализация стратегии развития университета, представленная для участия в программе «Приоритет 2030», направлена на самую масштабную трансформацию в истории РЭУ – стать аналогом института развития по содействию инновационному технологическому предпринимательству в соответствии с фронтальной стратегией Правительства», — отметил ректор Иван Лобанов.


28.09.2021


Plekhanov Russian University of Economics (PRUE) was included in the state program of academic leadership "Priority 2030" winners list. The Priority 2030 program aim is to support Russian universities in creating new scientific knowledge, technologies and developments that will be introduced into the Russian economy and social sphere. 191 universities applied for the program, only 106 were included in the final list, including PRUE. The universities selected for the Priority 2030 program will receive a grant of 100 million rubles. Among the winners there are 80 universities subordinate to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. The rest of the universities are institutions of the Ministry of Health, the Ministry of Culture, the Ministry of Agriculture, and the Ministry of Foreign Affairs. "The implementation of the university development strategy, presented for participation in the Priority 2030 program, is aimed at the largest transformation in the history of PRUE - to become an analogue of a development institution to promote innovative technological entrepreneurship in accordance with the Government's frontal strategy," said the Rector of PRUE Ivan Lobanov.


September 28, 2021


俄罗斯普列汉诺夫经济大学入选国家学术领导计划"2030 优先院校"的获奖者名单。"2030 优先院校" 计划旨在支持俄罗斯大学创造新的科学知识、技术,促进学校发展,并将其研究成果引入俄罗斯经济和社会领域。 共计191所大学参与评选,最终入选名单有106所,其中包括俄罗斯普列汉诺夫经济大学。入选 "2030 优先院校" 计划的大学将获得 1 亿卢布的拨款。获奖者中有 80 所大学隶属于俄罗斯联邦教育和科学部。其余高校分别为卫生部、文化部、农业部、外交部下属机构。"参与大学发展战略'2030 优先院校'旨在实现俄罗斯普列汉诺夫经济大学历史上最大的转型 – 发展成为一个根据政府前沿战略促进创新技术创业的发展机构" 校长伊万·洛巴诺夫表示


2021年9月28日


Trường Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V Plekhanov đã lọt vào danh sách những trường đã dành chiến thắng trong chương trình lãnh đạo học thuật cấp Quốc gia mang chủ đề "Ưu tiên 2030". Chương trình "Ưu tiên 2030" là một giải pháp nhằm hỗ trợ các trường đại học Nga khuyến khích sự sáng tạo tri thức khoa học, công nghệ và phát triển khoa học mới để triển khai ứng dụng vào nền kinh tế và xã hội Nga. 191 trường đại học đăng ký tham gia, chỉ có 106 trường nằm trong danh sách cuối cùng. Trong đó bao gồm cả trường Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V Plekhanov. Các trường đại học được chọn nằm trong chương trình "Ưu tiên 2030" sẽ nhận được khoản tài trợ trị giá 100 triệu Ruble. Trong số những trường dành chiến thắng thì có 80 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga. Còn lại là các trường đại học thuộc các cơ quan của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Nông nghiệp và Bộ Ngoại giao. Theo Hiệu trưởng của trường Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V Plekhanov Ivan Lobanov cho biết "Việc thực hiện chiến lược phát triển trường đại học, được trình bày trong chương trình "Ưu tiên 2030" là bước chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử của trường - trở thành một cơ quan tổ chức phát triển thúc đẩy tinh thần kinh doanh công nghệ đổi mới theo chiến lược hàng đầu của Chính phủ.


28 tháng 9 năm 2021